Algemene voorwaarden HuishoudBoekje.nl

Huishoudboekje.online is een product van Invers BV, gevestigd op Westeinde 3A, 2275 AA Voorburg, Nederland. KvK nummer 27136700.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Invers in relatie tot haar producten aangeboden op www.huishoudboekje.online of afgeleiden daarvan. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via eerdergenoemde site houdt in dat je deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

Aanbiedingen, prijzen en betalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.   Alle aanbiedingen op Huishoudboekje.online zijn vrijblijvend en Invers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
1.2.   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief BTW.
1.3.   Betaling kan plaatsvinden op één van de manieren zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan jouw bestelling kunnen nadere betalings- en bestelvoorwaarden worden gesteld, bijvoorbeeld extra kosten voor een bepaalde betalingsvariant.
1.4.   Een overeenkomst komt definitief tot stand na acceptatie van jouw bestelling door Invers en – indien van toepassing - zodra jouw betaling op de daartoe aangegeven rekening van Invers definitief is bijgeschreven.
1.5.   Indien je met enige betaling in gebreke bent is Invers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.
1.6.   Een definitieve overeenkomst betreft het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht om de overeengekomen dienst gedurende de overeengekomen periode te mogen gebruiken. Het betreft uitdrukkelijk niet het intellectueel of industrieel eigendomsrecht.

2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1.   Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de software, documentatie en/of diensten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Invers en worden slechts aan jou ter beschikking gesteld voor de overeengekomen periode. Je verplicht je ertoe iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op het intellectueel eigendomsrecht.
2.2.   Invers garandeert dat de aan jou geleverde software geen inbreuk maakt op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

3. Reclame, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1.   Invers bied je de mogelijkheid om de geleverde software na jouw bestelling eerst 14 dagen zonder enige verplichting te gebruiken en te evalueren. Tijdens deze evaluatieperiode kun je beslissen om jouw bestelling al dan niet te herroepen.
3.2.   Door deze manier van aanbieden omvat de evaluatieperiode van 14 dagen de wettelijk voorgeschreven reclamatieperiode van 14 dagen.
3.3.   Indien is aangetoond dat de software niet beantwoordt aan wat de overeenkomst vermeldt, heeft Invers de keuze om de software te vervangen door nieuwe software of om de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag terug te betalen.
3.4.   Invers is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende software.
3.5.   Invers is niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen, registratiecodes en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Invers.
3.6.   Correspondentie en/of levering van de bij de software behorende registratie- en activeringscodes vindt plaats via e-mail en internet. Je bent zelf verantwoordelijk voor het aan Invers verstrekken van met name jouw actuele e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het juist instellen van jouw PC en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat door Invers aan jou verstuurde berichten je ook kunnen bereiken.
3.7.   Indien jouw e-mailadres wijzigt, dien je ervoor te zorgen dat Invers hiervan direct op de hoogte wordt gesteld. Je kunt jouw persoonlijke gegevens aanpassen via jouw account op Huishoudboekje.online. Schade die voortvloeit uit het niet of niet tijdig melden van e-mailadreswijzigingen komt voor jouw rekening.
3.8.   Klachten omtrent de diensten of producten van Invers kun je e-mailen naar sales@huishoudboekje.online. Je krijgt binnen 14 dagen antwoord.

4. Overmacht

4.1.   Invers kan in geval van overmacht de uitvoering van jouw bestelling opschorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat Invers verplicht is tot schadevergoeding. Invers dient je in dat geval hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
4.2.   Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Invers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar (volgens de wet) toerekenbare schuld.

5. Diversen

5.1.   Indien één of meer van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden in strijd blijkt met toepasselijk Nederlands recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en door Invers worden vervangen door een nieuwe, vergelijkbare bepaling.
5.2.   Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
5.3.   Alle geschillen tussen partijen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Invers behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen en deze op de website te publiceren.